Horen van de gemeente op zondag 19 mei

 

 

Op 19 mei 2019 zullen al de vier de wijkgemeenten na de dienst een korte bijeenkomst beleggen om de gemeente te horen over de samenvoeging. Dit ‘horen’ is een verplichting vanuit de kerkorde, ordinantie 4 artikel 8 punt 9 (4-8-9). We hopen er zo kort mogelijk over te doen.

 

Over welke onderwerpen zullen we de gemeente ‘horen’?

 

1.       het samenvoegen van de wijkgemeente Sola Fide met de wijkgemeente Aller Erf, onder de voorwaarde dat alle ambtsdragers, ouderlingen kerkrentmeesters, diakenen en kerkelijke medewerkers waaronder de predikanten,  die te kennen hebben gegeven hun rol, in de na de samenvoeging te ontstane  nieuwe wijkgemeente, evenals voorheen te blijven uitoefenen, die rol kunnen blijven uitoefenen, in de na de samenvoeging van de twee wijkgemeenten te ontstane nieuwe Wijkgemeente De Open Hof;

 

2.   dat de nieuwe wijkgemeente de naam Wijkgemeente De Open Hof gaat voeren en dat de diensten worden gehouden in Wijkkerk De Open Hof, Ronde Erf 86, 3902 CZ Veenendaal;

 

3.    dat er voor de nieuwe wijkgemeente volgens de kerkorde ook een nieuwe Plaatselijke Regeling moet komen. Zowel voor de wijkgemeente als voor de hele Protestantse Gemeente te Veenendaal. Deze regelingen zijn besproken in de wijkkerkenraadsvergadering van 6 mei en worden aan u voorgelegd. U kunt deze regelingen en de verschillen tussen de oude en de nieuwe regeling downloaden via de website, digitaal opvragen bij de scriba of aan de scriba verzoeken een papieren versie aan u te doen toekomen.

 

Klik hier voor het concept van de plaatselijke regeling van de PGV

 

Klik hier voor het concept van de plaatselijke regeling van de wijkgemeente De Open Hof

 

4.   dat er voor onze nieuwe Wijkgemeente De Open Hof nog geen nieuw beleidsplan bestaat, de wijkkerkenraad stelt voor in de lijn van de huidige beleidsvorming in de nieuwe gemeente De Open Hof verder te gaan. Nadat de nieuwe kerkenraad is gevormd en we  samen meer gewend zijn zal het realiseren van een nieuw beleidsplan ter hand worden genomen.

 

Na het horen wordt de reactie van de gemeente op de vier punten afzonderlijk op schrift gesteld.

 

Nadat de wijkkerkenraden u hebben gehoord op 19 mei, zal er op 20 mei over vergaderd worden door de gezamenlijke wijkkerkenraad van Sola Fide en Aller Erf. Daarin wordt een besluit genomen over bovenstaande punten. Deze besluiten zullen worden gerapporteerd aan de Algemene Kerkenraad.

 

We hopen u ook te zien op 19 mei aanstaande.

 

De voorzitters van de wijkkerkenraden